Sefydlwyd Iechyd Da yn Ebrill 2015 ac mae’n cynnwys 40 o bractisau milfeddygol annibynnol ar draws De Cymru ynghyd â Chynhyrchwyr Cig Oen ac Eidion Cymru Cyf, sef menter gydweithredol amaethyddol gyda thua 8000 o ffermwyr Cymraeg yn aelodau.

Nodau ac Amcanion

Nodau ac amcanion y Cwmni yw hyrwyddo a  darparu gwasanaethau’n ymwneud â milfeddygaeth ac yn benodol gwasanaethau profi TB i’r llywodraeth yng Nghymru a Lloegr.

Cefndir

Prif nodau’r dull newydd hwn o ddarparu gwasanaethau Milfeddygol Swyddogol yng Nghymru yw:

  • Sefydlu cytundebau trwy broses caffael gyhoeddus gystadleuol agored;
  • Gwella ansawdd profi TB, ac felly gwell cymorth rheoli a gwaredu TB;
  • Galluogi'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) i wella perfformiad gwael trwy sefydlu sancsiynau clir yn y cytundebau;
  • Arddangos gwerth am arian i wasanaethau Milfeddyg Swyddogol (OV) a ariennir gan y Llywodraeth;
  • Sicrhau bod taliadau Milfeddyg Swyddogol ar gyfer profi TB yn adlewyrchu gwir gostau marchnad y ddarpariaeth;
  • Ymdrin â risg sialens gyfreithiol sydd ynghlwm â’r dull presennol o brynu gwasanaethau OV;
  • Darparu pecyn hyblyg o wasanaethau milfeddygol i’r Llywodraeth sy’n gallu 

 

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau

  • No events